در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران کمی صعودی و سپس کمی نزولی بود و شاخص تقریباً به رقم روز قبلی برگشت. به عبارت دیگر شاخص کل ۰.۰۷ درصد کاهش پیدا کرد و شاخص کل با معیار هم‌وزن حدود ۰.۰۵ درصد افزایش یافت.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۶۴.۶ ۱۲.۴ ۱۴ ۱۷.۷ ۱۴ −۵.۳ ۱.۳ ۴۴ ۳۳.۵ ۲۶۹ ۵۱۰ ۴ ۰
شستا ۴۵.۲ ۷ ۸ ۱۹.۳ ۷۷ ۶.۱ ۱.۴ ۱۹.۶ ۱۴.۴ ۱۲۱۲ ۶۲۹ ۲ ۱۵
خودرو ۴۲.۹ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۷.۴ ۴۶ ۱۱.۲ ۰.۹ ۲۴.۹ ۲۸.۸ ۱۰۳۳ ۵۴۱ ۴ ۱۶
ومعادن ۴۱ ۱۸.۶ ۸ ۲۲.۲ ۱۳۶ −۹.۵ ۱.۱ ۲۶.۱ ۲۴.۶ ۴۶۰۶ ۴۶۴۰ ۳ ۱۱
شپنا ۴۰.۸ ۱۱.۲ ۱۳ ۱۷.۳ ۷۱ ۱۶.۵ ۰.۷ ۲۰.۷ ۲۷.۷ ۲۵۱۰ ۸۷۸ ۳ ۳
وبملت ۳۸.۶ ۱۳.۳ ۱۶ ۱۷.۲ ۵۹ ۱۳.۱ ۰.۸ ۲۷.۳ ۳۵.۷ ۲۲۳۹ ۵۹۵ ۲ ۲
فملی ۳۰.۴ ۱۳.۵ ۱۵ ۱۴.۹ ۹۸ ۱۳.۲ ۰.۶ ۱۵ ۲۳.۴ ۴۳۰۰ ۱۶۶۸ ۲ ۶
فولاد ۲۹.۷ ۸.۹ ۱۲ ۱۴.۷ ۸۴ ۸.۴ ۰.۷ ۱۲.۶ ۱۷ ۱۰۴۳ ۱۶۵۰ ۲ ۱
شبندر ۲۹.۳ ۱۰.۸ ۱۰ ۱۸.۱ ۸۰ ۱۶.۱ ۰.۳ ۱۱.۸ ۳۵.۶ ۶۶۱۴ ۹۰۰ ۳ ۱۶
خساپا ۲۸.۵ ۱۱ ۱۰ ۱۸.۴ ۸۲ ۱۸ ۰.۵ ۱۳.۴ ۲۹.۶ ۲۰۸۳ ۲۵۰ ۴ ۸
وبصادر ۲۳ ۱۰.۳ ۱۱ ۲۳.۵ ۷۷ ۱۳.۶ ۰.۶ ۲۰.۲ ۳۳.۹ ۱۵۷۷ ۲۲۹ ۳ ۱۳
شتران ۲۰.۹ ۸.۴ ۸ ۱۷.۱ ۸۳ ۶.۳ ۰.۹ ۱۵.۵ ۱۷.۱ ۱۶۹۲ ۷۸۳ ۳ ۱۰
اخابر ۱۹.۵ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۸.۲ ۳۳ ۰.۲ ۰.۹ ۲۷.۸ ۳۰.۴ ۱۰۹۷ ۶۱۴ ۵ ۶
وتجارت ۱۵.۴ ۹ ۱۱ ۱۸.۹ ۸۱ ۷.۵ ۰.۹ ۱۸.۴ ۲۰.۸ ۱۱۱۱ ۶۲۳ ۳ ۱۳
شیران ۱۵.۱ ۹.۲ ۹ ۱۷.۶ ۵۷ −۰.۳ ۱.۲ ۲۴.۶ ۲۰.۷ ۸۴۷ ۱۱۲۸ ۴ ۷
حکشتی ۱۱.۸ ۷.۵ ۹ ۱۵.۱ ۲۰ ۰.۳ ۰.۸ ۱۸.۲ ۲۱.۶ ۱۶۴ ۵۱۴ ۳ ۲۶
پارسان ۹.۳ ۱۱.۹ ۱۱ ۲۹.۱ ۱۰۵ ۱.۹ ۰.۶ ۲۴ ۴۰.۶ ۹۷۷ ۶۵۶ ۳ ۰
کاریس ۸.۹ ۴۰.۷ ۲۳ ۲۰.۳ ۱۱۵ ۲.۷ ۰.۶ ۴۸.۳ ۸۴.۳ ۲۱۴۴ ۷۴۱ ۲ ۵
پترول ۸.۵ ۴.۸ ۶ ۱۶.۱ ۲ ۰ ۱ ۱۴.۵ ۱۴.۱ ۳۱ ۳۸ ۴ ۱۷
وغدیر ۷.۵ ۸.۵ ۱۳ ۱۹.۴ ۱۰۹ ۲.۴ ۰.۹ ۱۳.۴ ۱۵.۱ ۵۸۹ ۹۵۶ ۳ ۱
فخوز ۷.۴ ۹.۵ ۸ ۱۸ ۳۸ ۱.۱ ۰.۵ ۱۹.۲ ۳۸.۴ ۳۹۱ ۴۲۱ ۳ ۱۳
رمپنا ۷.۲ ۱۶.۳ ۱۰ ۲۱.۹ ۷۷ ۳.۶ ۰.۵ ۲۶ ۵۷.۴ ۵۶۷ ۲۴۱ ۳ ۱۸
شپدیس ۶.۹ ۷.۷ ۱۲ ۱۶ ۳۹ ۲.۶ ۰.۵ ۱۳.۵ ۲۵.۳ ۶۵۸ ۳۲ ۳ ۳
بپاس ۶.۴ ۳۶.۶ ۵۰ ۲۲.۸ ۱۳۰ ۲ ۰.۵ ۳۸ ۷۰.۶ ۵۱۳۵ ۳۱۳۹ ۲ ۱
تاپیکو ۶.۱ ۱۴.۶ ۱۳ ۱۶.۴ ۱۰۰ ۲.۱ ۰.۵ ۱۵.۶ ۳۰.۷ ۱۰۲۰ ۱۰۰۴ ۲ ۷
پارس ۶ ۶.۷ ۶ ۲۷.۷ ۱۳۰ −۰.۱ ۰.۵ ۹.۹ ۱۸.۳ ۹۷۲ ۱۹۸۷ ۳ ۱۷
فارس ۵.۸ ۹.۱ ۱۳ ۱۴.۳ ۹۲ ۳.۴ ۰.۳ ۶.۵ ۲۰.۵ ۱۰۸۹ ۲۴۵ ۲ ۱۱
اپال ۵.۸ ۶.۵ ۳ ۱۳.۸ ۲ −۰.۱ ۲.۳ ۲۸.۶ ۱۲.۲ ۱ ۹۸ ۳ ۹
صبا ۵.۶ ۵.۲ ۵ ۲۳.۴ ۳۹ ۰.۸ ۱.۶ ۲۵.۸ ۱۵.۹ ۷۳۳ ۷۱۰ ۳ ۲۳
نوری ۵.۲ ۶.۸ ۱۲ ۱۳.۶ ۲۲ ۰.۶ ۰.۸ ۱۴.۵ ۱۷.۳ ۴۴۵ ۶۳ ۲ ۶
کچاد ۴.۷ ۸.۴ ۹ ۱۶.۵ ۹۴ −۱.۵ ۱.۱ ۱۴.۷ ۱۳.۵ ۴۸۵ ۹۸۵ ۳ ۳
وپارس ۴.۷ ۵.۷ ۷ ۱۷.۲ ۱۰ −۰.۳ ۱ ۱۸ ۱۷.۳ ۷۹ ۹۰ ۴ ۱۲
شگویا ۴.۵ ۵ ۹ ۱۵ ۸۸ ۲ ۱.۳ ۱۰.۲ ۷.۶ ۵۹۳ ۹۴۲ ۳ ۰
شیراز ۴.۳ ۷.۶ ۱۳ ۱۵.۴ ۲۶ ۰.۲ ۰.۹ ۱۸.۳ ۲۱ ۱۶۵ ۴۳۹ ۴ ۱۳
کگل ۴.۱ ۷.۱ ۱۴ ۱۸.۶ ۱۰۱ ۱.۲ ۰.۶ ۹.۵ ۱۵.۴ ۲۶۲۷ ۲۴۲ ۳ ۵
همراه ۳.۹ ۶.۱ ۷ ۱۴.۹ ۳۰ ۱.۲ ۰.۶ ۱۱ ۱۹.۶ ۵۷۷ ۴ ۳ ۸
شبریز ۳.۸ ۵ ۶ ۱۶ ۳۷ ۱.۲ ۰.۷ ۱۰.۴ ۱۴.۶ ۲۵۷ ۱۲۰ ۳ ۱۲
شفن ۳.۳ ۷.۳ ۶ ۱۴.۶ ۳۴ ۰.۸ ۰.۸ ۱۴.۷ ۱۸.۷ ۳۱۴ ۴۶ ۴ ۱۳
زاگرس ۳.۱ ۸.۳ ۱۰ ۱۴.۲ ۳ ۰ ۱.۵ ۲۷.۶ ۱۹ ۳۳ ۲۰ ۳ ۱۵
هرمز ۲.۶ ۵.۸ ۵ ۲۰.۸ ۷۴ −۰.۴ ۱.۳ ۱۶.۵ ۱۲.۳ ۳۷۰ ۳۸۰ ۳ ۲۱
آریا ۲.۶ ۳.۱ ۳ ۱۲.۸ ۲۲ ۰.۵ ۱.۳ ۸.۲ ۶.۲ ۱۷۱ ۲۴ ۲ ۱۳
تاصیکو ۲.۳ ۶.۸ ۱۱ ۲۵.۶ ۷۶ ۰.۴ ۰.۸ ۱۸.۶ ۲۳ ۳۶۵ ۲۱۷ ۲ ۱۱
وامید ۲.۱ ۸.۵ ۱۵ ۶۴.۵ ۱۵۵ ۰.۸ ۰.۱ ۳.۷ ۳۹.۲ ۶۹۶ ۳۱۲ ۲ ۲
کاوه ۲.۱ ۴.۲ ۹ ۲۷.۷ ۳۵ −۰.۴ ۱.۳ ۲۱.۳ ۱۷ ۹۱ ۵۵۶ ۳ ۳
مبین ۱.۵ ۳ ۶ ۲۹.۳ ۷۹ ۰.۴ ۰.۳ ۵.۸ ۲۰.۶ ۳۸۰ ۱۲۵ ۳ ۱۲
جم ۱.۴ ۳.۱ ۹ ۶۸.۴ ۱۰۵ ۰.۷ ۰.۲ ۷.۴ ۴۳.۷ ۵۴۰ ۴۲۲ ۳ ۸
شخارک ۱.۳ ۵.۲ ۱۳ ۱۲.۵ ۱۵ ۰ ۱.۲ ۱۲.۶ ۱۰.۸ ۹۵ ۵۵ ۳ ۰
وصندوق ۱.۱ ۲.۸ ۹ ۴۶.۹ ۹۰ ۰.۳ ۰.۴ ۸.۸ ۲۱.۱ ۱۵۷ ۱۶۴ ۳ ۴
کگهر ۰.۷ ۵.۹ ۱۱ ۳۶.۶ ۱۱۵ ۰.۲ ۰.۷ ۱۳.۹ ۲۰.۵ ۲۴۷ ۷۱ ۲ ۱
مارون ۰.۳ ۳.۸ ۱۰ ۱۲.۲ ۷۵ ۰.۲ ۰.۲ ۲.۲ ۹.۷ ۲۱۶ ۵ ۲ ۹
شکبیر ۰ ۳.۷ ۹ ۸ ۰ ۰ ۰.۹ ۵.۵ ۶.۲     ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • شستا
 • خودرو
 • ومعادن
 • شپنا
 • وبملت
 • فملی
 • فولاد
 • شبندر
 • خساپا
 • وبصادر
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ومعادن
 • ذوب
 • کچاد
 • هرمز
 • کاوه
 • شیران
 • وپارس
 • پارس
 • اپال
 • پترول
 • زاگرس
 • شخارک

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • شپنا
 • شبندر
 • وبصادر
 • فملی
 • وبملت
 • خودرو
 • فولاد
 • وتجارت
 • شتران
 • شستا
 • رمپنا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رمپنا
 • ذوب
 • خساپا
 • شبندر
 • خودرو
 • وبصادر
 • اخابر
 • فخوز
 • وتجارت

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • مبین
 • کاوه
 • وبصادر
 • صبا
 • رمپنا
 • هرمز
 • وتجارت
 • خساپا
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خکاوه ۵۹.۶ ۲۹.۹ ۲۲ ۱۵.۱ ۲ ۰.۴ ۱.۱ ۸۷.۴ ۸۱.۹ ۳۳۷ ۱۲۶ ۲ ۲۴
حفارس ۵۳.۷ ۱۴ ۱۶ ۲۰.۵ ۱۸ ۷.۷ ۰.۵ ۳۵.۸ ۷۱.۵ ۱۴۴۱ ۲۳۷ ۳ ۱
ثشاهد ۵۳.۵ ۹.۹ ۱۱ ۱۸.۴ ۲ −۰.۷ ۰.۶ ۲۷.۱ ۴۴.۵ ۱۲۵ ۴۱۱ ۵ ۳۵
فاذر ۴۲.۷ ۱۲.۶ ۱۰ ۱۹.۳ ۲۳ ۳.۲ ۰.۸ ۳۶.۹ ۴۳.۹ ۹۲۴ ۸۲۶ ۵ ۰
واتی ۳۷.۶ ۱۶.۴ ۲۱ ۱۹.۷ ۱۱ −۲.۷ ۱ ۵۵.۸ ۵۵.۷ ۱۹۳ ۳۵۷ ۴ ۰
وساخت ۳۰.۹ ۱۸.۱ ۶ ۱۶.۴ ۱۷ −۳.۶ ۱.۸ ۷۲.۱ ۴۰.۶ ۲۶۰ ۴۳۹ ۵ ۱۴
کترام ۳۰ ۱۱.۳ ۱۵ ۲۱.۷ ۵ ۱.۲ ۰.۴ ۲۸.۲ ۷۹.۲ ۳۳۷ ۱۰۲ ۵ ۴۸
بکاب ۲۹.۵ ۱۰.۲ ۶ ۱۶.۸ ۰ −۰.۱ ۱ ۳۰.۱ ۳۰.۱   ۵۷ ۴ ۱۹
خزامیا ۲۷ ۹.۴ ۹ ۱۸.۷ ۲۱ ۳ ۰.۸ ۲۶.۶ ۳۳.۷ ۸۵۲ ۳۲۱ ۵ ۱۷
کماسه ۲۷ ۱۱.۶ ۱۰ ۱۹.۸ ۱۷ ۱.۶ ۱.۸ ۵۵.۲ ۳۱.۲ ۱۵۴۸ ۳۶۶ ۶ ۱۱
کسرا ۲۴.۷ ۱۱.۷ ۱۰ ۲۰ ۹ −۱.۲ ۰.۷ ۳۴.۷ ۴۹.۸ ۱۷۰ ۳۲۷ ۵ ۸
ثاخت ۲۴.۶ ۱۸ ۱۱ ۱۵.۵ ۶۹ −۷.۶ ۱.۷ ۴۳.۸ ۲۵.۹ ۱۱۷۳ ۱۷۵۴ ۵ ۰
خپارس ۲۳.۳ ۸.۱ ۷ ۲۲.۴ ۱۰ ۱.۷ ۱.۱ ۳۴.۹ ۳۱.۱ ۴۰۳ ۱۰۸ ۳ ۱۳
فروس ۲۲.۳ ۱۲.۹ ۷ ۱۴.۶ ۲۸ −۵.۳ ۰.۶ ۲۷.۱ ۴۲.۲ ۱۸۱ ۱۱۶۳ ۴ ۰
سصفها ۱۶.۸ ۶.۵ ۵ ۲۲.۷ ۵ −۰.۸ ۰.۵ ۲۰.۹ ۴۱.۲   ۲۷۶ ۵ ۳۰
ثفارس ۱۶.۳ ۱۲.۲ ۲۱ ۱۷.۳ ۲ −۰.۱ ۱.۴ ۴۸.۶ ۳۳.۸ ۴۷ ۷۴ ۵ ۲
ثامان ۱۵.۸ ۷.۳ ۸ ۲۱.۹ ۲۵ ۲.۳ ۰.۶ ۲۱.۳ ۳۳.۱ ۳۰۷۲ ۳۹۹ ۴ ۵۲
کاما ۱۵.۵ ۶.۹ ۷ ۱۷.۹ ۲۰ −۲.۷ ۱ ۱۹.۸ ۲۰.۷ ۹۴ ۷۱۲ ۵ ۱۴
وساپا ۱۵.۲ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۷.۱ ۳ −۰.۵ ۱ ۳۵.۶ ۳۴.۸   ۹۸ ۵ ۲۳
ثبهساز ۱۴.۴ ۶.۲ ۶ ۱۶.۴ ۳ ۰.۴ ۱.۸ ۲۵.۹ ۱۴.۸ ۱۴۱   ۵ ۷
تکمبا ۱۴.۳ ۱۴ ۵ ۱۷.۱ ۲۲ −۲.۲ ۱.۶ ۵۰.۱ ۳۱.۲ ۱۵۸ ۶۸۳ ۶ ۹
شسینا ۱۳.۸ ۶.۷ ۸ ۱۷.۳ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۵.۹ ۳۲.۲ ۴۹   ۶ ۱۵
فنرژی ۱۳.۲ ۱۹۴.۴ ۱۵۶ ۱۴.۸ ۰ ۰ ۱.۱ ۵۹۳.۶ ۵۴۴.۲     ۰ ۱۰
کفپارس ۱۲.۸ ۹ ۷ ۱۹.۶ ۱۱ ۱.۲ ۰.۵ ۲۲.۳ ۴۵.۱ ۴۴۱ ۷۵ ۵ ۶
کالا ۱۲.۸ ۷.۴ ۷ ۱۷.۲ ۱۰ ۱.۳ ۰.۶ ۱۸ ۳۰.۲ ۲۵۸   ۵ ۲۰
کساپا ۱۲.۷ ۱۴.۸ ۱۳ ۱۳.۱ ۳ ۰.۳ ۰.۵ ۲۵.۴ ۵۵.۹ ۱۴۵ ۱۱ ۱ ۰
ولملت ۱۲.۴ ۹.۸ ۱۰ ۲۰.۲ ۲۶ −۳.۲ ۱.۷ ۴۱ ۲۴   ۱۵۷۵ ۶ ۰
ورنا ۱۲.۳ ۱۱.۱ ۱۱ ۱۶.۵ ۳۳ ۲.۸ ۰.۸ ۲۵.۶ ۳۳ ۸۵۱ ۳۲۳ ۵ ۲۸
های وب ۱۲.۱ ۶.۴ ۶ ۱۹.۵ ۲۱ −۱.۶ ۱ ۲۰.۹ ۲۱.۲ ۱۵۹ ۵۱۵ ۴ ۱۷
خمحرکه ۱۱.۸ ۸.۷ ۸ ۱۶.۴ ۹ ۰ ۱.۲ ۲۸.۳ ۲۳ ۱۸۲ ۲۶۴ ۵ ۲۱
ختوقا ۱۱.۴ ۷.۶ ۹ ۱۸.۵ ۷ ۰.۳ ۰.۶ ۲۰ ۳۲.۱ ۵۸۱ ۲۶۰ ۵ ۱۳
حفاری ۱۱.۴ ۸.۴ ۱۴ ۲۳.۲ ۳۶ ۲.۷ ۰.۹ ۲۸.۱ ۳۱.۷ ۵۶۷ ۱۷۷ ۴ ۰
خکمک ۱۱.۳ ۸.۷ ۷ ۱۷.۱ ۱۶ −۰.۵ ۱.۴ ۳۰.۱ ۲۱ ۳۳۶ ۳۹۱ ۵ ۲۲
ساذری ۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۳.۹ ۸ −۰.۷ ۱.۱ ۳۴.۸ ۳۲.۴ ۸۶ ۷۳۹ ۱ ۴۲
سدشت ۱۰.۹ ۱۲.۵ ۱۲ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۰.۹ ۳۲.۱ ۳۷ ۴۱   ۴ ۴
سخاش ۱۰.۹ ۷.۵ ۱۱ ۱۸.۴ ۱۴ −۰.۵ ۰.۶ ۱۸.۹ ۳۱.۹ ۱۶۱ ۵۰۵ ۴ ۰
فاراک ۱۰.۳ ۷.۳ ۷ ۱۸ ۱ ۰ ۰.۷ ۲۰.۷ ۲۹.۴ ۴۳ ۱۳ ۴ ۱۲
سپاها ۹.۹ ۲۳.۵ ۹ ۱۴.۸ ۱۲۶ −۲.۹ ۱.۶ ۲۹.۵ ۱۸.۸ ۱۲۰۲ ۲۵۶۴ ۳ ۳
ونیرو ۹.۷ ۹.۵ ۱۱ ۱۷.۱ ۲۰ ۱.۷ ۰.۹ ۲۴.۸ ۲۸.۶ ۱۹۸ ۴۹ ۵ ۰
قثابت ۹.۷ ۶ ۹ ۱۸.۷ ۵ ۰.۳ ۰.۷ ۱۷.۲ ۲۴.۷ ۱۳۳ ۹۳ ۵ ۱۳
قشهد ۹.۶ ۸.۴ ۱۱ ۱۴.۹ ۹ ۰.۸ ۰.۶ ۱۷.۹ ۳۱.۲ ۴۰۵ ۱۴ ۴ ۴۹
ثشرق ۹.۵ ۱۱.۶ ۱۷ ۱۴.۹ ۶ −۰.۶ ۰.۷ ۲۸.۷ ۳۸.۶   ۵۶۷ ۵ ۰
غاذر ۹.۵ ۱۴.۶ ۶ ۱۴.۶ ۹ −۰.۹ ۲.۳ ۶۴ ۲۷.۴ ۴ ۸۹۸ ۴ ۲۲
ولصنم ۹.۳ ۷.۲ ۸ ۱۸.۹ ۲۶ ۲.۲ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۸.۹ ۵۸۹ ۴۴ ۶ ۰
خصدرا ۹.۳ ۱۰.۳ ۹ ۲۵.۳ ۰ ۰ ۱ ۵۰.۴ ۴۹.۱ ۳   ۳ ۱۲
ثنوسا ۹.۳ ۱۰ ۸ ۱۶.۸ ۱۰ −۰.۵ ۱.۵ ۳۸.۳ ۲۵.۱ ۱۰۶ ۳۴۶ ۵ ۲۰
پلاسک ۸.۸ ۷.۴ ۱۰ ۲۲.۴ ۳۷ ۲.۳ ۰.۹ ۲۳.۸ ۲۵.۹ ۱۳۹۳ ۲۴۰ ۵ ۰
ثمسکن ۸.۷ ۹ ۱۰ ۱۸.۹ ۵۱ −۱.۹ ۱.۱ ۲۳.۷ ۲۲.۵ ۶۰۶ ۷۷۶ ۵ ۰
کگاز ۸.۶ ۱۴.۶ ۱۲ ۲۷.۳ ۲۲ ۰.۵ ۱.۲ ۷۴.۷ ۶۴.۲ ۳۰۲ ۱۷۸ ۵ ۵
بورس ۸.۶ ۷.۳ ۷ ۱۵.۳ ۱۶ ۱.۱ ۰.۷ ۱۶.۶ ۲۲.۷ ۳۰۸ ۱۱۳ ۴ ۱۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خکاوه
 • حفارس
 • ثشاهد
 • فاذر
 • واتی
 • وساخت
 • کترام
 • بکاب
 • خزامیا
 • کماسه
 • کسرا
 • ثاخت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثاخت
 • فروس
 • وساخت
 • ولملت
 • سپاها
 • واتی
 • کاما
 • وتوکا
 • تکمبا
 • وسپه
 • لخانه
 • ثمسکن

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • حفارس
 • اسیاتک
 • فاذر
 • شلعاب
 • خزامیا
 • سیمرغ
 • ورنا
 • حفاری
 • غشان
 • خریخت
 • ثامان
 • پلاسک

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وساخت
 • ثاخت
 • واتی
 • غاذر
 • کگاز
 • البرز
 • شفارا
 • حفارس
 • تکمبا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سکرما
 • پکرمان
 • ساراب
 • فاما
 • دفرا
 • کگاز
 • لوتوس
 • خصدرا
 • البرز

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کمند ۴۹۶.۵ ۱۸۰.۹ ۷۴ ۱۶.۵ ۱۵۷ ۹۷.۲ ۰.۳ ۶۲.۳ ۲۱۳ ۸۷۶۸۲ ۲۲۷۴۸ ۰ ۱
افران ۴۴۶.۲ ۷۶.۹ ۶۸ ۱۳.۱ ۱۲۲ −۳۴.۶ ۱.۳ ۸۸.۲ ۶۹.۸ ۱۱۰۶۵ ۱۰۷۰۸ ۰ ۰
ثبات ۴۳۸.۸ ۴۸۵.۹ ۲۱۶ ۱۸.۷ ۱۷۹ ۱۵.۲ ۰.۸ ۱۶۶ ۲۱۰.۳ ۴۰۰۷۸ ۲۰۲۹۴ ۰ ۰
یاقوت ۴۱۴.۵ ۷۰.۴ ۵۰ ۱۵.۷ ۱۴۰ −۵۳.۳ ۱.۵ ۷۹.۴ ۵۳.۵ ۲۰۱۹۴ ۱۹۷۴۱ ۰ ۰
اعتماد ۳۴۶.۱ ۱۵۰.۹ ۱۱۶ ۱۳.۸ ۱۴۸ ۳.۵ ۱.۱ ۱۱۵.۸ ۱۰۱.۳ ۱۶۱۲۳ ۱۲۷۲۱ ۰ ۰
فیروزا ۱۲۹.۶ ۱۷۳.۶ ۱۴۶ ۱۵.۱ ۱۳۹ −۴۴.۸ ۳ ۲۲۸.۲ ۷۴.۹ ۳۵۸۱ ۱۲۵۳۱ ۰ ۰
کیان ۱۲۹.۴ ۴۸.۴ ۵۱ ۱۳.۵ ۱۱۰ ۲۷.۱ ۰.۸ ۵۰.۱ ۶۶.۴ ۱۰۵۷۸ ۷۱۹۵ ۰ ۰
همای ۱۲۰.۷ ۴۰.۵ ۴۳ ۱۵.۱ ۳۹ ۴.۵ ۰.۹ ۹۴ ۱۰۳.۵ ۱۲۹۰۷ ۳۵۵۴ ۰ ۱
سپر ۱۰۸.۷ ۱۱۴.۵ ۹۶ ۱۳.۵ ۱۴۴ −۷.۳ ۱.۱ ۸۸.۴ ۸۴ ۹۳۲۷ ۹۰۹۷ ۰ ۰
فردا ۱۰۶.۸ ۵۳۶.۶ ۳۸۲ ۱۹.۱ ۱۸۴ ۱۳.۵ ۰.۱ ۳۱.۶ ۲۷۳.۵ ۳۵۰۷۵ ۱۸۳۴۷ ۰ ۰
داریک ۷۰.۲ ۵۷.۶ ۴۰ ۱۲.۸ ۱۰۱ ۲۰.۴ ۰.۷ ۵۷.۸ ۸۵.۶ ۱۱۴۱۷ ۸۴۰۸ ۰ ۰
صایند ۶۱.۴ ۴۵ ۴۵ ۱۳.۲ ۶۹ ۲.۶ ۰.۹ ۷۱.۷ ۸۳.۹ ۷۵۰۶ ۶۶۴۱ ۰ ۰
سپیدما ۴۹.۶ ۱۰۶.۸ ۱۴۱ ۱۳ ۱۷۹ −۰.۵ ۱.۴ ۳۴.۱ ۲۴.۲ ۸۸۴۹ ۵۵۸۹ ۰ ۰
آکورد ۴۴.۱ ۵۰.۱ ۸۲ ۱۱.۶ ۱۱۸ ۹.۸ ۰.۷ ۳۹.۷ ۵۴.۸ ۱۵۴۰۷ ۵۲۴۸ ۰ ۰
هامرز ۴۲.۱ ۲۴۴.۸ ۲۴۷ ۱۸.۷ ۱۱۲ ۲۱.۴ ۰.۲ ۱۳۶ ۸۳۴.۲ ۱۱۴۵۱ ۲۱۵۲ ۰ ۰
کارین ۳۵.۷ ۲۵۹.۱ ۱۴۸ ۲۴.۲ ۱۸۹ ۰.۵ ۱.۳ ۸۱.۷ ۶۱.۶ ۳۴۰۳۰ ۸۳۸۲ ۰ ۱
پارند ۲۳.۶ ۴۱.۸ ۱۲۶ ۱۴.۲ ۶۱ ۱.۶ ۰.۶ ۶۴.۷ ۱۰۸.۷ ۸۰۵۷ ۱۲۹۲ ۰ ۱
مانی ۱۳.۷ ۲۶.۴ ۳۹ ۱۲.۹ ۵۶ ۱.۱ ۰.۹ ۴۵.۴ ۵۲.۱ ۱۴۶۹ ۱۶۶۸ ۰ ۰
تصمیم ۱۰.۴ ۳۸.۴ ۹۵ ۱۲.۱ ۸۹ ۳.۱ ۰.۷ ۴۱.۶ ۶۰.۲ ۶۱۴۹ ۱۵۴۶ ۰ ۰
آسامید ۸.۳ ۶۳.۷ ۸۰ ۱۳.۵ ۱۰۶ −۰.۵ ۱.۱ ۸۴.۴ ۷۷.۳ ۱۳۸۳ ۱۱۶۲ ۰ ۰
گنجینه ۷.۵ ۱۷۰.۴ ۱۸۰ ۱۸.۳ ۹۸ −۶.۹ ۱۱.۶ ۴۸۳.۵ ۴۱.۶ ۲۴۳ ۷۱۲۰ ۰ ۱
امین یکم ۵.۳ ۲۰ ۲۹ ۱۳.۴ ۰ ۰ ۱.۱ ۵۷.۱ ۵۰.۱     ۰ ۱
خاتم ۳.۹ ۴۴.۵ ۴۰ ۱۲.۱ ۸۰ ۰.۷ ۰.۶ ۵۰.۹ ۸۰.۵ ۱۸۹۰ ۱۲۲۰ ۰ ۰
یارا ۲.۶ ۳۴.۴ ۶۷ ۱۱.۹ ۴۵ ۱.۱ ۰.۷ ۵۲ ۷۲.۳ ۱۱۵۵ ۷ ۰ ۰
دارا ۱.۴ ۵۶.۷ ۱۷۰ ۱۰.۹ ۱۲۳ −۰.۳ ۱.۸ ۵۹.۷ ۳۳.۴ ۷۰۰ ۱۰۴۹ ۰ ۰
ارمغان ۰.۵ ۲۶.۷ ۱۰۷ ۱۱.۱ ۷۱ ۰.۲ ۰.۸ ۳۳.۴ ۴۱.۶ ۳۰۰ ۷۷ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۴.۲ ۸ ۱۵.۴ ۱۰۰ ۰.۱ ۰.۴ ۲.۵ ۶.۷ ۸۱ ۲ ۰ ۱
گنجین ۰ ۳ ۱۴ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۷ ۲.۷ ۴ ۴ ۸ ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اعتبار ۵.۱ ۱۲۳.۶ ۲۱۱ ۱۵.۲ ۱۶۹ ۱ ۰.۱ ۱۸.۵ ۱۲۷ ۲۳۷۶ ۳۷۹۷ ۰ ۰
کارا ۵۷۹.۸ ۱۴۵.۶ ۱۱۶ ۲۴.۴ ۱۶۷ ۳۵.۱ ۰.۹ ۱۱۰.۸ ۱۲۲.۶ ۲۹۴۹۱ ۱۳۳۲۲ ۰ ۰
کمند ۴۹۶.۵ ۱۸۰.۹ ۷۴ ۱۶.۵ ۱۵۷ ۹۷.۲ ۰.۳ ۶۲.۳ ۲۱۳ ۸۷۶۸۲ ۲۲۷۴۸ ۰ ۱
افران ۴۴۶.۲ ۷۶.۹ ۶۸ ۱۳.۱ ۱۲۲ −۳۴.۶ ۱.۳ ۸۸.۲ ۶۹.۸ ۱۱۰۶۵ ۱۰۷۰۸ ۰ ۰
ثبات ۴۳۸.۸ ۴۸۵.۹ ۲۱۶ ۱۸.۷ ۱۷۹ ۱۵.۲ ۰.۸ ۱۶۶ ۲۱۰.۳ ۴۰۰۷۸ ۲۰۲۹۴ ۰ ۰
یاقوت ۴۱۴.۵ ۷۰.۴ ۵۰ ۱۵.۷ ۱۴۰ −۵۳.۳ ۱.۵ ۷۹.۴ ۵۳.۵ ۲۰۱۹۴ ۱۹۷۴۱ ۰ ۰
اعتماد ۳۴۶.۱ ۱۵۰.۹ ۱۱۶ ۱۳.۸ ۱۴۸ ۳.۵ ۱.۱ ۱۱۵.۸ ۱۰۱.۳ ۱۶۱۲۳ ۱۲۷۲۱ ۰ ۰
لبخند ۲۷۲.۵ ۱۲۶.۵ ۷۱ ۱۶.۳ ۱۶۸ −۱۰.۷ ۱.۱ ۶۸.۴ ۶۱.۶ ۱۷۲۳۸ ۲۱۳۴۷ ۰ ۰
اهرم ۲۲۷.۸ ۲۲.۴ ۲۲ ۲۳.۳ ۱۰ ۱۴.۳ ۰.۸ ۸۶.۹ ۱۰۴.۲ ۸۸۹ ۴۴۲ ۴ ۱۰
فیروزا ۱۲۹.۶ ۱۷۳.۶ ۱۴۶ ۱۵.۱ ۱۳۹ −۴۴.۸ ۳ ۲۲۸.۲ ۷۴.۹ ۳۵۸۱ ۱۲۵۳۱ ۰ ۰
کیان ۱۲۹.۴ ۴۸.۴ ۵۱ ۱۳.۵ ۱۱۰ ۲۷.۱ ۰.۸ ۵۰.۱ ۶۶.۴ ۱۰۵۷۸ ۷۱۹۵ ۰ ۰
همای ۱۲۰.۷ ۴۰.۵ ۴۳ ۱۵.۱ ۳۹ ۴.۵ ۰.۹ ۹۴ ۱۰۳.۵ ۱۲۹۰۷ ۳۵۵۴ ۰ ۱
سپر ۱۰۸.۷ ۱۱۴.۵ ۹۶ ۱۳.۵ ۱۴۴ −۷.۳ ۱.۱ ۸۸.۴ ۸۴ ۹۳۲۷ ۹۰۹۷ ۰ ۰
فردا ۱۰۶.۸ ۵۳۶.۶ ۳۸۲ ۱۹.۱ ۱۸۴ ۱۳.۵ ۰.۱ ۳۱.۶ ۲۷۳.۵ ۳۵۰۷۵ ۱۸۳۴۷ ۰ ۰
آوند ۸۶.۴ ۷۳.۵ ۷۲ ۱۳.۵ ۱۰۳ −۶.۳ ۱.۱ ۱۰۲ ۹۱.۲ ۱۳۷۳۷ ۱۱۸۷۱ ۰ ۰
دارا یکم ۷۷.۱ ۱۲ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۷ ۲.۳ ۱ ۴۵.۸ ۴۴.۵ ۵۵۴ ۱۰۸۷ ۳ ۱۰
پالایش ۷۴.۲ ۱۰.۲ ۱۲ ۲۰.۳ ۴ −۰.۲ ۱.۲ ۴۲.۹ ۳۶.۱ ۱۸۶ ۲۸۱ ۴ ۱۴
داریک ۷۰.۲ ۵۷.۶ ۴۰ ۱۲.۸ ۱۰۱ ۲۰.۴ ۰.۷ ۵۷.۸ ۸۵.۶ ۱۱۴۱۷ ۸۴۰۸ ۰ ۰
رابین ۶۷.۸ ۲۷۵ ۱۰۱ ۲۷.۴ ۱۷۱ −۱۴.۸ ۷.۱ ۳۹۳.۴ ۵۵.۳ ۸۴۱۶ ۱۳۰۵۳ ۰ ۰
پاداش ۶۵.۱ ۷۵.۸ ۱۰۶ ۱۶.۸ ۱۱۷ ۱۱.۸ ۰.۸ ۹۵.۲ ۱۱۴.۱ ۱۴۶۵۵ ۶۴۲۵ ۰ ۰
صایند ۶۱.۴ ۴۵ ۴۵ ۱۳.۲ ۶۹ ۲.۶ ۰.۹ ۷۱.۷ ۸۳.۹ ۷۵۰۶ ۶۶۴۱ ۰ ۰
طلا ۵۴.۷ ۱۷.۸ ۲۰ ۱۵.۴ ۴۷ ۲۴ ۰.۳ ۲۳.۷ ۷۱.۴ ۱۲۵۱۰ ۴۸۷ ۱ ۳
آگاس ۵۰.۲ ۲۵.۹ ۲۷ ۲۶.۹ ۱ ۰.۱ ۰.۹ ۱۲۹ ۱۳۹.۷ ۹۴ ۱۰۹ ۲ ۳
سپیدما ۴۹.۶ ۱۰۶.۸ ۱۴۱ ۱۳ ۱۷۹ −۰.۵ ۱.۴ ۳۴.۱ ۲۴.۲ ۸۸۴۹ ۵۵۸۹ ۰ ۰
آفاق ۴۸.۳ ۱۳۰۶.۴ ۳۳۱ ۱۳.۷ ۱۹۸ ۰.۳ ۰.۴ ۲۰.۵ ۵۴.۲ ۴۸۰۲۲ ۱۱۹۲۰ ۰ ۱
آکورد ۴۴.۱ ۵۰.۱ ۸۲ ۱۱.۶ ۱۱۸ ۹.۸ ۰.۷ ۳۹.۷ ۵۴.۸ ۱۵۴۰۷ ۵۲۴۸ ۰ ۰
هامرز ۴۲.۱ ۲۴۴.۸ ۲۴۷ ۱۸.۷ ۱۱۲ ۲۱.۴ ۰.۲ ۱۳۶ ۸۳۴.۲ ۱۱۴۵۱ ۲۱۵۲ ۰ ۰
عیار ۴۱ ۱۱.۶ ۱۴ ۱۶.۸ ۲۱ −۲.۹ ۰.۵ ۲۷.۱ ۵۰.۳ ۷۲۴ ۲۸۹۹ ۱ ۲
شتاب ۴۰.۹ ۱۱.۵ ۱۴ ۳۵.۴ ۲ −۰.۴ ۰.۹ ۷۲ ۸۳.۷ ۹۹ ۱۳۳ ۳ ۱۰
نیلی ۴۰.۷ ۳۸۷.۵ ۲۰۹ ۵۵.۳ ۱۹۸ ۰.۳ ۰.۴ ۳۱.۳ ۷۹.۸ ۲۰۱۶۹ ۸۰۰۹ ۰ ۰
کاج ۳۷.۲ ۱۹۷.۸ ۱۸۳ ۱۶.۱ ۱۷۱ ۳.۱ ۰.۹ ۸۷.۴ ۹۴.۷ ۱۱۱۱۴ ۳۰۲۷۳ ۰ ۰
کارین ۳۵.۷ ۲۵۹.۱ ۱۴۸ ۲۴.۲ ۱۸۹ ۰.۵ ۱.۳ ۸۱.۷ ۶۱.۶ ۳۴۰۳۰ ۸۳۸۲ ۰ ۱
اوصتا ۳۱.۳ ۳۵۱.۳ ۸۳۲ ۱۳.۷ ۱۹۴ ۰.۴ ۰.۹ ۲۸.۸ ۳۰.۹ ۵۰۸۱ ۴۲۹۸ ۰ ۰
سیناد ۲۸.۷ ۱۱۹.۱ ۸۳ ۱۶.۶ ۱۴۸ −۶.۹ ۲ ۱۳۲.۱ ۶۵.۵ ۵۹۱۰ ۶۱۵۹ ۰ ۰
کهربا ۲۸.۲ ۳۰.۵ ۱۶ ۱۷.۹ ۱۵۰ −۲.۱ ۰.۸ ۲۴.۸ ۳۰.۴ ۱۰۰۶۷ ۱۱۱۰۵ ۱ ۳
توسکا ۲۷.۵ ۴۸۲.۲ ۳۴۳ ۴۰.۷ ۱۹۹ −۰.۲ ۲.۷ ۲۴.۹ ۹.۱ ۹۰۶۹ ۹۱۵۱ ۰ ۰
توان ۲۴.۲ ۹.۶ ۱۲ ۲۱ ۱۰ ۱.۹ ۰.۷ ۳۱.۹ ۴۳ ۵۳۱ ۸۶ ۳ ۷
پایا ۲۳.۶ ۳۸۱ ۲۴۹ ۲۱.۴ ۱۹۱ ۰.۲ ۱.۵ ۹۲ ۶۰.۹ ۷۵۶۷ ۷۴۸۸ ۰ ۰
پارند ۲۳.۶ ۴۱.۸ ۱۲۶ ۱۴.۲ ۶۱ ۱.۶ ۰.۶ ۶۴.۷ ۱۰۸.۷ ۸۰۵۷ ۱۲۹۲ ۰ ۱
خورشید ۲۱.۹ ۲۶۶.۸ ۱۴۸ ۱۴.۱ ۹۳ ۲۰.۴ ۰.۱ ۷۵.۳ ۵۶۰.۷ ۱۰۲۱۸   ۰ ۰
پتروآگاه ۲۱.۵ ۱۸ ۲۳ ۲۱.۴ ۴ ۰ ۱.۱ ۷۷.۵ ۷۰.۹ ۱۰۰ ۱۴۲ ۲ ۳
اطلس ۱۷.۷ ۳۸.۱ ۱۷ ۱۳.۴ ۷۶ −۸.۸ ۲.۴ ۸۶.۵ ۳۶ ۱۱۵۶ ۵۵۰۷ ۲ ۲
زیتون ۱۷.۶ ۷۹.۷ ۲۰ ۱۳.۳ ۱۷۹ ۰.۸ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۸.۷ ۱۶۱۴۶ ۱۵۳۹۰ ۱ ۱
نهال ۱۵.۹ ۱۱.۴ ۱۱ ۲۳.۲ ۳۰ −۲.۷ ۰.۶ ۳۳.۸ ۵۳.۸ ۵۰۹ ۱۸۲۵ ۲ ۰
طلوع ۱۵.۴ ۴۵۳.۸ ۱۰۲ ۱۲.۶ ۱۹۰ ۱.۱ ۰.۱ ۱۴.۷ ۱۰۳.۵ ۷۶۱۱ ۱۴۰۸۳ ۰ ۰
مانی ۱۳.۷ ۲۶.۴ ۳۹ ۱۲.۹ ۵۶ ۱.۱ ۰.۹ ۴۵.۴ ۵۲.۱ ۱۴۶۹ ۱۶۶۸ ۰ ۰
هم وزن ۱۱.۴ ۲۷ ۲۵ ۱۶.۸ ۹۱ −۰.۳ ۰.۸ ۴۲.۹ ۵۳.۸ ۱۲۴۷ ۸۸۷ ۲ ۷
تصمیم ۱۰.۴ ۳۸.۴ ۹۵ ۱۲.۱ ۸۹ ۳.۱ ۰.۷ ۴۱.۶ ۶۰.۲ ۶۱۴۹ ۱۵۴۶ ۰ ۰
آساس ۱۰.۳ ۳۰ ۲۰ ۱۳.۸ ۷۸ −۴.۳ ۱.۶ ۵۹.۳ ۳۶.۷ ۶۱۸ ۳۰۴۸ ۲ ۴
سام ۱۰ ۱۲۶.۸ ۱۱۸ ۱۵.۲ ۱۱۳ ۶.۹ ۰.۴ ۶۹.۹ ۱۹۹.۷ ۴۵۵۶ ۱۱۱۷ ۰ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • کارا
 • کمند
 • افران
 • ثبات
 • یاقوت
 • اعتماد
 • لبخند
 • اهرم
 • فیروزا
 • کیان
 • همای
 • سپر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • یاقوت
 • فیروزا
 • افران
 • رابین
 • لبخند
 • اطلس
 • سپر
 • سیناد
 • گنجینه
 • آوند
 • آساس
 • آلا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • کمند
 • کارا
 • کیان
 • طلا
 • هامرز
 • داریک
 • خورشید
 • ثبات
 • اهرم
 • فردا
 • پاداش
 • آکورد

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اهرم
 • دارا یکم
 • شتاب
 • پالایش
 • توان

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شتاب
 • اهرم
 • دارا یکم
 • توان
 • پالایش

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وساخت ۳۰.۹ ۱۸.۱ ۶ ۱۶.۴ ۱۷ −۳.۶ ۱.۸ ۷۲.۱ ۴۰.۶ ۲۶۰ ۴۳۹ ۵ ۱۴
کترام ۳۰ ۱۱.۳ ۱۵ ۲۱.۷ ۵ ۱.۲ ۰.۴ ۲۸.۲ ۷۹.۲ ۳۳۷ ۱۰۲ ۵ ۴۸
فروس ۲۲.۳ ۱۲.۹ ۷ ۱۴.۶ ۲۸ −۵.۳ ۰.۶ ۲۷.۱ ۴۲.۲ ۱۸۱ ۱۱۶۳ ۴ ۰
گدنا ۱۷.۲ ۵.۷ ۵ ۱۵.۱ ۰ ۰ ۱.۶ ۲۰.۸ ۱۲.۸   ۱۰ ۵ ۱۶
کساپا ۱۲.۷ ۱۴.۸ ۱۳ ۱۳.۱ ۳ ۰.۳ ۰.۵ ۲۵.۴ ۵۵.۹ ۱۴۵ ۱۱ ۱ ۰
سخاش ۱۰.۹ ۷.۵ ۱۱ ۱۸.۴ ۱۴ −۰.۵ ۰.۶ ۱۸.۹ ۳۱.۹ ۱۶۱ ۵۰۵ ۴ ۰
قشهد ۹.۶ ۸.۴ ۱۱ ۱۴.۹ ۹ ۰.۸ ۰.۶ ۱۷.۹ ۳۱.۲ ۴۰۵ ۱۴ ۴ ۴۹
ولصنم ۹.۳ ۷.۲ ۸ ۱۸.۹ ۲۶ ۲.۲ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۸.۹ ۵۸۹ ۴۴ ۶ ۰
ثنوسا ۹.۳ ۱۰ ۸ ۱۶.۸ ۱۰ −۰.۵ ۱.۵ ۳۸.۳ ۲۵.۱ ۱۰۶ ۳۴۶ ۵ ۲۰
انتخاب ۹ ۱۲.۶ ۹ ۲۱.۲ ۷۹ ۴.۴ ۰.۴ ۱۸.۸ ۴۲.۵ ۱۱۶۴ ۴۶۱ ۴ ۱۸
اپال ۵.۸ ۶.۵ ۳ ۱۳.۸ ۲ −۰.۱ ۲.۳ ۲۸.۶ ۱۲.۲ ۱ ۹۸ ۳ ۹
قرن ۴.۹ ۷.۵ ۷ ۱۴.۴ ۱۴ ۰.۴ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۴.۳ ۱۰۵ ۱۴۳ ۴ ۰
غشان ۴.۲ ۸.۹ ۵ ۱۴.۴ ۷۲ ۲.۶ ۰.۵ ۸.۹ ۱۹ ۱۳۷۹ ۱۰۴ ۵ ۱۶
حگردش ۳.۹ ۱۳.۴ ۷ ۱۷.۷ ۶۹ −۲.۶ ۲ ۳۷.۱ ۱۸.۶ ۴۲ ۱۳۱۵ ۳ ۱۹
ثزاگرس ۳.۵ ۳۳.۹ ۲۳ ۱۵.۵ ۸۷ −۲.۵ ۴.۹ ۹۸ ۱۹.۹ ۱۳۸ ۹۳۲ ۲ ۱۳
حشکوه ۲.۸ ۱۶.۹ ۱۰ ۲۱.۸ ۷۹ −۱ ۱.۶ ۵۲ ۳۳.۲ ۱۹۷ ۵۳۸ ۲ ۵۰
وسرمد ۲ ۹ ۸ ۲۱.۱ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۶.۶ ۵۷.۸   ۱ ۲ ۲۰
اتکاسا ۱.۶ ۵.۳ ۹ ۱۲.۶ ۵۸ ۰.۹ ۱.۹ ۱۵.۱ ۸.۱ ۳۰۷   ۰ ۶
شستان ۱.۵ ۳۶ ۲۹ ۱۵ ۸۷ ۱.۳ ۰.۳ ۲۳.۸ ۷۵.۹ ۱۲۵۴ ۲۶ ۱ ۲۰
ثقزوی ۱ ۱۴.۸ ۹ ۱۴.۵ ۶۲ −۰.۱ ۲.۵ ۴۹.۷ ۱۹.۸ ۲۸۶ ۱۷۹ ۲ ۲۳
وزمین ۰.۹ ۱۲.۹ ۱۰ ۱۸.۷ ۱۲۵ ۰.۲ ۰.۴ ۱۰.۹ ۲۸.۴ ۶۵۸ ۲۴۷ ۱ ۲۳
فماک ۰.۲ ۷ ۶ ۲۷.۸ ۸۱ ۰.۱ ۰.۲ ۸.۲ ۳۳.۸ ۱۳۶   ۵ ۲۷
آرمان ۰.۱ ۳۲.۶ ۲۷ ۶.۷ ۰ ۰ ۰.۵ ۳۱.۷ ۶۳.۳     ۱ ۴
بایکا ۰.۱ ۸.۹ ۶ ۱۰ ۰ ۰ ۰.۲ ۱۰.۴ ۶۲.۶     ۰ ۲۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ثزاگرس
 • وساخت
 • حشکوه
 • ثقزوی
 • ثنوسا
 • حگردش
 • اپال
 • گدنا
 • اتکاسا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کترام
 • شستان
 • آرمان
 • بایکا
 • وسرمد
 • کساپا
 • انتخاب
 • فروس
 • فماک
 • سخاش
 • قشهد
 • ولصنم
 • وزمین
 • قرن
 • غشان

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۶ همت است که به علت پایین بودن فاکتور بازیگر که احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن را کاهش می‌دهد، بیشتر از حجم ظاهری معاملات است. اگر حجم معاملات به همین صورت در روزهای مثبت و منفی به طور متوسط بالای ۲.۴ همت باقی بماند، می‌توان گفت که شاخص و شاخص هم‌وزن نزدیک به حالت تعادل با حجم قرار دارند و سقوط قوی شاخص بدون انتشار اخبار بسیار منفی، محتمل نیست.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۰ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی کمی منفی است که احتمال ریزش شاخص را بیشتر می‌کند.

حجم معاملات امروز بازار به خصوص زمانی که قیمت‌ها به رنج منفی تابلو تغییر پیدا کرد، نسبتاً خوب بود و به خصوص فاکتور بازیگر پایین‌تر از ۱۰ باقی ماند که نشان می‌دهد بازیگران بازار علاقه‌ای به کد به کد در رنج منفی نداشتند و اگر این رویه ادامه پیدا کند و پس از چند کندل قرمز، فاکتور بازیگر پیش‌فاز مجدداً به ارقام بالای ۱۸ افزایش پیدا کند، می‌توان انتظار روند افزایشی شاخص را داشت اما در حال حاضر اصلاح جزئی محتمل‌تر است و بهتر است در روزهای منفی برای خرید تدریجی سبد سهام امسال اقدام کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: